Facebook Twitter 
Serbian Belarusian English French German Greek Hungarian Indonesian Irish Latvian Lithuanian Macedonian Norwegian Polish Russian Slovak Slovenian Swedish Ukrainian
     
   
 
 
 

Sveti Stefan

Sveti Stefan predstavlja najluksuznije ljetovalište u Crnoj Gori i jedno od najluksuznijih letovališta na Jadranskom moru.
Prema predanju, na ostrvu Sveti Stefan, u kasnijim vekovima kulturno-istorijskom središtu Paštrovi?a, sagra?ena je tvr?ava 1442. godine, kada je i naseljena prvim stanovnicima. Tvr?ava je bila opasana zidinama da bi se u njima mogle sklanjati porodice iz okolnih sela pred najezdom Turaka i gusara. Po legendi, naselje je nastalo poslije turske opsade grada Kotora, kada su Paštrovi?i odlu?ili da masovno, sa oko hiljadu ljudi, priteknu u pomo? ovom gradu. Na povratku iz borbe, u blizini plaže Jaz, nedaleko od Starog grada (Budve) uo?ili su preostale turske galije. Odlu?ili su se na ponovni napad i zadobili bogat plen. Od zarobljenog plena podignuta je tvr?ava, sa po jednom ku?om za svako od dvanaest paštrovskih plemena. Ovoj utvr?enoj naseobini dali su ime Sveti Stefan, po imenu crkve Sv. Stefana.
Na Svetom Stefanu se nalaze tri manje crkve: crkva Sveti Stefan, po kojoj je ostrvo dobilo ime, a nalazi se na najuzvišenijem dijelu ostrva; crkva Aleksandra Nevskog, a najmanja, posve?enja Preobraženju, nalazi se na samom ulazu u gradi?, koji je uskim nasipom spojen sa kopnom.
Me?u poznatim li?nostima i državnicima koji su boravili na Svetom Stefanu su La Pasionarija, filmske zviezde: Sofija Loren, Monika Viti, Marina Vladi, Kirk Daglas, Sergej Bondar?uk, Silvester Stalone, sovjetski kosmonauti predvo?eni Gagarinom, gr?ki kompozitor Mikis Teodorakis...

Petrovac

Petrovac je malo primorsko mjesto koje se odlikuje blagom mediteranskom klimom sa dugim plažama i malim peskovitim uvalama, najlepšim u ovom delu Jadrana. Najpoznatije plaže su Drobni pijesak, Lu?ice i Buljarica. Nalazi se u dolini na 18 km. od Budve, oivi?en sa dve strane brdima koja su zašla u more. Masline, narandže, lovor, limuni, leandri ukrašavaju Petovac, kao i brojni prirodni i kulturno-istorijski spomenici.Tradicionalna kuhinja, kafei, barovi i poslasti?arnice predstavljaju njegovu nezaobilaznu ponudu.
Petrovac je nastao u rimsko doba i predpostavlja se da je to mesto bilo jedna od stanica na rimskom putu uz jadransku obalu. Iz tog perioda ostala su samo dva rimska mozaika u naselju Mirište.
Najstariji naziv za ovo naslelje je Lastva, koje se prvi put pominje u Letopisu Popa Dukljanina.
Današnje naselje se po?elo formirati krajem 18. i po?etkom 19. vijeka, da bi danas predstavljalo atraktivno turisti?ko mesto.U Petrovac je lako sti?i avionom jer se dva aerodroma nalaze u blizini, Tivat i Podgorica,a i morskim putevima lukama u Baru, Budvi i Kotoru. Može se do?i kopnenim putem kvalitetnim magistralnim putevima.Petrovac ima dobru turisti?ku ponudu, veliki broj lepo uredjenih kafea, restorana sa raznovrsnom kuhinjom ,poslasti?arnica i diskoteka.Prostrane i lepo uredjene plaže, okružene palmama daju gostima poseban doživljaj prijatnosti. Svi ono koji su otkrili draži porodi?nog ljetovanja, prostranstvo plaža i mir koji Petrovac nudi svojim gostima, vra?ali su se ponovo.

 

Crna Gora

Crna Gora je zemlja u jugoisto?noj Evropi koja leži na obali Jadranskog mora. Crna Gora se nalazi u jugoisto?noj Evropi na Balkanskom poluostrvu. Teritorija Crne Gore zauzima približno 13.812 km˛. Dužina obale je 293,5 km.
Veliki kraški predio u Crnoj Gori uglavnom leži na visinama od 1000 m iznad nivoa mora, a neki dijelovi idu skoro do 1.900 m, kao na primjer planina Orjen, najviši masiv me?u priobalnim kre?nja?kim vijencima. Crno jezero na Durmitoru je nastalo ledni?kom erozijom.
Planine Crne Gore spadaju u jedne od najnegostoljubivijih terena u Evropi. Njihova prosje?na nadmorska visina je više od 2.000 m. Najviši vrh Crne Gore je Zla Kolata na Prokletijama sa nadmorskom visinom od 2534 m. Jedan od najpoznatijih vrhova Crne Gore je Bobotov kuk na planini Durmitor, koji se nalazi na visini od 2523 m. Planine Crne Gore spadaju u terene Balkanskog poluostrva najviše izmijenjene erozijom tokom poslednjeg ledenog doba.

Jadranska oblast zahvata relativno uzani pojas Crnogorskog primorja od rta Oštro do uš?a rijeke Bojane, a prema unutrašnjosti Jadranska oblast se širi ka dolini Bojane i Skadarskoj kotlini, i ka dolinama Mora?e i Zete. Na kre?nja?koj podlozi razvila se posebna vrsta tla-crvenica, pogodna za uzgoj duvana, vinove loze, vo?a, maslina i druguh kultura. Pored crvenice javlja se i flišno zemljište. Jadranska oblast se dijeli na: Bokokotorski zaliv, Crnogorsko ili Paštrovi?ko primorje, Barsko polje, Skadarski basen i Zetsko-Bjelopavli?ku ravnicu.

  • Bokokotorski zaliv sastoji se od ?etiri manja zaliva: Toplanskog, Tivatskog, Risanskog i Kotorskog. Toplanski i Tivatski zaliv spaja tjesnac Kumbor, a Tivatski i Risanski tjesnac Verige.
  • Paštrovi?ko primorje proteže se od Boke do Ulcinja. Iznad njega se izdižu planine Rumija i Sutorman. Nekadašnje ostrvo Sveti Stefan pješ?anom prevlakom spojeno je sa obalom i pretvoreno u poluostrvo i turisti?ki grad-hotel. Ovaj dio Jadranske oblasti raspolaže pjeskovitim plažama Petrovac, Milo?er, Sveti Stefan, Ulcinj itd. Velika Plaža kod Ulcinja je najduža od plaža u Crnoj Gori, duga oko 13 km.
  • Barsko polje je najzna?ajniji željezni?ki, lu?ki i industrijski centar.
  • Skadarski basen predstavlja najve?u kriptodepresiju na Balkanskom poluostrvu. Njegova najve?a dubina leži 38 m ispod nivoa mora, a površina vode jezera je 6 m iznad nivoa mora. Ono je ujedno i najve?e jezero Crne Gore.
  • Zetsko-Bjelopavli?ka ravnica se proteže oko rijeka Mora?e i Zete sve do nedaleko od Nikši?kog polja. Plodno tlo, obilje vode, mediteranska klima u?inili su da je ovo najplodniji dio Crne Gore i njena žitnica.

Dobrodošli u Crnu Goru i Lux Apartments!